Juridische voorwaarden

VOORWAARDEN

De voorwaarden die hierna worden vermeld stellen de bepalingen vast inzake de toegang en het gebruik van het URL-adres www.mallorcawalkingevent.com dat eigendom is van Galben Tours S.A.

KENNISGEVING VAN DE PARTIJEN

Enerzijds Galben Tours S.A. (hierna PATTERSON TRAVEL genoemd) gevestigd in Palma de Mallorca (07002), calle Sant Miquel 55, pral.C; voor onbepaalde tijd gevormd tot goedgekeurde akte op 18 maart 1994 door de hooggeachte notaris Luis Pareja Cerdó, Don Luis Pareja Cerdó, nummer 429 van protocol; ingeschreven in het handelsregister van de Balearen op blz. 194 van het wetboek 1148 van maatschappijen, blz. PM-16.106, en met C.I.F. A-07/662562. Galben Tours S.A. is titularis van de onderscheidende commerciële naam PATTERSON TRAVEL. Alle rechten zijn voorbehouden.

En anderzijds, de fysieke persoon, hierna gebruiker genoemd, die toetreedt tot de pagina om zich te informeren en diensten te contracteren die via de website worden aangeboden. De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en de rechtsbevoegdheid te hebben om de diensten die via de website worden aangeboden aan te schaffen.

Door deze portal te gebruiken bevestigt de gebruiker zelf uitdrukkelijk dat hij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met alle algemene voorwaarden in de versie die is gepubliceerd door PATTERSON TRAVELop het moment zelf waarop de gebruiker toetreedt tot deze portal, in het bijzonder de voorwaarden over de beperking van de aansprakelijkheid zowel van GALBEN T&B als van eender welke aanbieder van toeristische diensten of reizen. Daarom moet de GEBRUIKER de algemene voorwaarden aandachtig doorlezen telkens als hij deze website gebruikt, aangezien ze aangepast kunnen zijn sinds de laatste keer dat hij tot de website toetrad.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. GALBEN T&B geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid van de inhoud van de website. De informatie van de website kan drukfouten, onnauwkeurigheden of iedere andere soort van fout bevatten.

2. PATTERSON TRAVELbaadt de website uit en biedt de inhoud, producten en diensten voornamelijk aan of verschaft deze eventueel aan de gebruiker in naam van en voor rekening van erkende toeristische groothandelaren. In die zin heeft GALBEN T&B zich beperkt tot het vermelden van de dienst op de website en in geen geval betekent dit dat GALBEN T&B op een directe manier vluchten, diensten van autoverhuur, pakketreizen, hotelreserveringen of gelijkaardige diensten aanbiedt.

3. Door zich te registreren op PATTERSON TRAVEL aanvaardt de gebruiker dat de verschafte persoonsgegevens elektronisch worden verwerkt door PATTERSON TRAVEL en de gebruiker verbindt zich ertoe te handelen in volledige overeenstemming met het beleid inzake ongevraagde reclame waarvan de bepalingen staan vermeld in de Wet inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico - LSSICE). Ze verbinden zich er in het bijzonder toe om:

a) PATTERSON TRAVEL wil de gebruiker ervan op de hoogte brengen dat zijn gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en op servers zullen worden bewaard die voldoen aan de door de Spaanse wetgeving vastgestelde eisen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

b) Deze gegevens aan geen enkele andere maatschappij door te geven.

c) De gebruiker de mogelijkheid te geven om zich uit te schrijven voor alle e-mails die als reclame worden verstuurd.

d) De gebruiker geeft toestemming aan PATTERSON TRAVEL om deze gegevens te gebruiken voor het verlenen en beheren van de diensten en communicaties tussen PATTERSON TRAVEL en de gebruiker.

4. De gebruiker moet weten dat het contracteren van de diensten onderworpen zijn aan de wetgeving inzake pakketreizen, waarvoor de bepalingen in de wet 21/1995 inzake pakketreizen gelden en aan de specifieke voorwaarden die zijn afgesproken met de gebruiker naar gelang de groothandelaar die de pakketreis organiseert, waarbij PATTERSON TRAVEL het reisbureau-kleinhandelaar is.

5. Binnen de website kunnen er links naar andere websites zijn waarover GALBEN T&B geen controle heeft en waarvoor het bedrijf dus niet aansprakelijk kan worden gesteld.

6. De reiziger is er verantwoordelijk voor om te voldoen aan de gouvernementele eisen wat betreft documentatie voor het verlaten en betreden van het land en andere eisen. Deze informatie kan worden teruggevonden op de website van het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.mae.es).

7. De aankoop van eender welk product zal pas van kracht zijn op het moment dat GALBEN T&B het geld van de creditcard van de gebruiker int of het bedrag van deze aankoop middels bankoverschrijving heeft ontvangen, wat betekent dat de aankoop tot op dat moment door PATTERSON TRAVEL kan worden geannuleerd.

Het feit dat er een reservering wordt gedaan betekent dat de klant ermee akkoord gaat dat het bedrag van de creditcard of opgegeven bankrekening wordt geïnd, en wel het totaalbedrag van de gecontracteerde reis.

8. De gebruikers mogen de website alleen en uitsluitend gebruiken voor privégebruik. De gebruikers mogen de inhoud van deze website of de diensten die via deze website kunnen worden verkregen op geen enkele manier kopiëren, verspreiden of doorgeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PATTERSON TRAVEL.

9. De prijzen die online worden vermeld zijn inclusief luchthavenbelasting. De kosten voor visa noch de vertrekbelasting zijn inbegrepen.

10. PATTERSON TRAVEL kan noch op directe noch op subsidiaire manier aansprakelijk worden gesteld voor:

a) De kwaliteit van de dienst, de toegangssnelheid, de correcte werking, de beschikbaarheid of de continuïteit van de werking van de portal.

b) De informatie die wordt gepubliceerd door gebruikers, medewerkers en derden.

c) De schade die kan worden aangericht aan de apparatuur van de gebruikers door het gebruik van de portal.

d) De waarheidsgetrouwheid, exactheid of bijwerking van de informatie over aanbiedingen, producten of diensten, prijzen, afstanden, kenmerken en eender welke andere gegevens en relevante informatie over de producten en diensten die via de website worden aangeboden door de leveranciers van producten of diensten of organisatoren van pakketreizen.

e) PATTERSON TRAVEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de leveranciers van producten of diensten en/of de organisatoren van pakketreizen niet voldoen of niet correct voldoen aan de verplichten die voortvloeien uit de van kracht zijnde regelgeving en de algemene verkoopvoorwaarden van de producten en diensten of pakketreizen die via de website worden gecontracteerd.

f) Als er wegens overmacht fouten voorkomen in de reserveringen, bevestigingen en/of uitvoering van eender welke reis of dienst die via PATTERSON TRAVEL wordt gecontracteerd, door omstandigheden die niet door PATTERSON TRAVEL te voorzien of op te lossen zijn, of als het zelfs onmogelijk zou zijn om enkele van de afgesproken diensten te leveren, dan ziet de klant ervan af om eender welke klacht in te dienen tegen PATTERSON TRAVEL en/of de bedrijven van het concern, die op dit moment of in de toekomst bestaan, in verband met deze fouten of het niet leveren van de diensten.

g) Het niet opvolgen van de wet, de ethiek en de goede zeden of de openbare orde als gevolg van de overdracht, verspreiding, opslag, terbeschikkingstelling, ontvangst, aanschaf of toegang tot de inhoud.

h) De inbreuk op de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten, op het recht op de bescherming van de goede naam, het recht op privacy en gezinsleven en reputatieschade (foto's), de inbreuk op het eigendomsrecht en het recht van elke andere aard dat toebehoort aan een derde als gevolg van de overdracht, verspreiding, opslag, terbeschikkingstelling, ontvangst, aanschaf of toegang tot de inhoud.

i) De links die het voor de gebruiker mogelijk maken om via de website toe te treden tot diensten die door derden worden aangeboden, zijn niet van PATTERSON TRAVEL en hierover kan geen controle worden uitgeoefend; daarom kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld noch voor de informatie in deze links noch voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit deze informatie.

11. De gehele website - tekst, afbeeldingen, merken, grafieken, logo's, knoppen softwarebestanden, kleurencombinaties, de structuur, selectie, ordening en presentatie van de inhoud - is eigendom van PATTERSON TRAVEL en de reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie ervan zijn verboden. Ook het geheel of gedeeltelijk reproduceren, uitzenden, kopiëren, doorgeven of verspreiden via de radio van de informatie op deze pagina's is verboden, wat het doel ervan ook is en welk middel er ook voor wordt gebruikt.

GALBEN T&B behoudt zich het recht voor om de toegang tot de portal en/of de diensten te weigeren of in te trekken, op eender welk moment en zonder de gebruikers die deze algemene voorwaarden niet opvolgen hiervan eerst op de hoogte te hoeven brengen.

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan de Spaanse wetgeving.

De rechtbanken van Palma de Mallorca (Spanje) zijn bevoegd voor de kennisneming van geschillen die voortkomen uit de voorwaarden, waarbij de partijen duidelijk afzien van elke andere corresponderende rechtbank.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

PATTERSON TRAVEL behoudt zich het recht voor om in geval van annulering  of vermindering van het aantal geboekt hotelovernachtingen, de volgende kosten in rekening te brengen:

1. bij annulering tot de 120e kalenderdag (exclusief) van de dag van aankomst – geen kosten.

2. bij annulering tot de  45e  kalenderdag (exclusief) van de dag van aankomst – 60% van de reissom.

3. bij annulering tot de  10e  kalenderdag (exclusief) van de dag van aankomst – 80% van de reissom.

4. bij annulering vanaf de 9e dag (inclusief) tot de dag van aankomst 100% van de reissom.

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden om je surfervaring te verbeteren en statistieken bij te houden. Als je doorgaat met surfen accepteer je ons cookiesbeleid.